header

Obchod s nechtovou kozmetikou a doplnkami

eShop : Nechty gélové, akrylátové, doplnky pre salóny

Obchodné podmienky

Preštudujte si prosím tieto obchodné podmienky pozorne a v prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte.


 

Obchodné podmienky internetového predaja

 

 

čl. I.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 zbierky zákonov o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Ľubomír Drgáň TRIX so sídlom Oravická 2616, 028 01 Trstená, IČO: 10850392, IČ DPH: SK1020467646 zapísanou v živnostenskom registri Obvodného úradu v Námestove, číslo živnostenského registra: 510-1354 ako predávajúceho prostredníctvom on-line obchodu na stránke www.nechtovyobchod.sk a zákazníkmi - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok elektronickou objednávkou a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.
 3. Vyhradzujeme si právo zmeniť niektoré opatrenia v obchodných podmienkach. Z tohto dôvodu odporúčame prečítať si stanovené obchodné podmienky pri každej Vašej návšteve nášho on-line obchodu na stránke www.nechtovyobchod.sk. Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránku a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate obchodné podmienky, s ktorými ste sa vopred oboznámili.

 

čl. II.

Vymedzenie pojmov

 

 

 • predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.nechtovyobchod.sk (E-shop), Ľubomír Drgáň TRIX so sídlom Oravická 2616, 028 01 Trstená, IČO: 10850392, IČ DPH: SK1020467646 zapísanéhov živnostenskom registri Obvodného úradu v Námestove, číslo živnostenského registra: 510-1354

 • kupujúci- fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

 • tovar- produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.nechtovyobchod.sk

 • objednávka - riadne a úplne vyplnená elektronická objednávkana základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tovaru spracovaný systémom obchodu.

 • kúpna cenakúpna cena produktov alebo služiebv ponuke internetového obchodu www. nechtovyobchod.sk

 • naša doručovacia adresaOravická 2616, 028 01 Trstená, Slovenská republika

 • súvisiace náklady najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemuna ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka)

 • kúpna zmluvazmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá vznikne odoslaním objednávky a jej akceptáciou predávajúcim, na základe ktorej je predávajúcipovinný kupujúcemudodať tovar uvedený v objednávke a kupujúcije povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu a súvisiace náklady.

 

 

Orgánmi dozoru pre internetový predaj sú nasledovné inštitúcie:

Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1

 

 

čl. III.

Objednávanie tovaru a kontaktné údaje

 

 

Objednávanie tovaru nie je podmienené zaregistrovaním zákazníka do našej databázy.
Tovar je možné objednať výhradne písomnou formou jedným z nasledujúcich spôsobov:
- vyplnením objednávkového formulára vo forme nákupného košíka priamo na našej stránke www.nechtovyobchod.sk
- zaslaním elektronickej pošty na adresu trix@trix, ktorá musí obsahovať druh objednaného tovaru, počet kusov, kontaktné údaje, fakturačnú adresu, špecifikáciu spôsobu platby a dodania tovaru
- osobne na prevádzke

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa vyžaduje uhradenie platby kupujúcim dobierkou, resp. platbou vopred na účet pokiaľ nie je dohodnuté inak. Po zaslaní objednávky predávajúci overí zaslané údaje a potvrdí prijatie objednávky. Za záväzné sa považuje e-mailové, prípadne telefonické potvrdenie, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a prípadného termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Odoslaním záväznej objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami. Ceny uvedené na našej internetovej stránke www.nechtovyobchod.sk sú vrátane DPH. Doprava nie je v cene zahrnutá.

 

Kontaktné údaje predajcu:

Zákaznícka linka: 00421 905631280 dostupná každý pracovný deň v čase od 07:00 hod do 15:30 hod.

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

čl. IV.

Dodanie tovaru

 

 

1.Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu kupujúceho:

 1. odoslaním poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou,
 2. osobným odberom v internetovej predajni.

 

2. Predávajúci odosiela tovar v týchto lehotách:

 1. prvý nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky, ak si kupujúci zvolil platbu na dobierku,
 2. prvý nasledujúci pracovný deň po riadnom zaplatení kúpnej ceny a súvisiacich nákladov, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu, pričom kúpna cena a súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet predávajúceho.

 

3. predávajúci zabezpečí osobný odber tovaru v internetovej predajni prvý nasledujúci pracovný deň po riadnom zaplatení kúpnej ceny ak si Objednávateľ zvolil pre osobný odber internetovú predajňu Ľubomír Drgáň TRIX. Platba je možná len vopred alebo hotovosťou.

4. V prípade, že predajca nemá všetky položky objednaného tovaru na svojom sklade, navrhne kupujúcemu iný termín odoslania tovaru, resp. prípravy tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ kupujúci so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej objednávky, môže predajca takúto upravenú objednávku akceptovať. V prípade, že tovar vybraný kupujúcim nie je dostupný, predávajúci navrhne kupujúcemu inú alternatívu tovaru a pokiaľ kupujúci iným tovarom bude súhlasiť úpravou svojej objednávky, môže predávajúci takúto upravenú objednávku akceptovať.

5. Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v prílohe „Platobné a dodacie podmienky“.

6. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej objednávke a správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, ak je mu tento zasielaný, alebo pri jeho prevzatí, ak si kupujúci tovar preberá osobne v predajni.

 

 

čl. V.

Povinnosti predávajúceho

 


Predávajúci sa zaväzuje dodať:
• druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
• vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
• tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.
Predávajúci nezodpovedá za:
• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho (prijímateľa)
• za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
• za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
• výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar sa nepovažuje za oprávnenú reklamáciu.
Dôležité upozornenie: Vyobrazené fotky môžu čiastočne skresľovať farbu, resp. veľkosť ponúkaného tovaru.

 

 

čl. VI.

Povinnosti kupujúceho

 

 

zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
• objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu
• vyplniť všetky dôležité údaje, tak aby boli správne a pravdivé, a aby zabezpečili riadne doručenie objednaného tovaru.

 

 

čl. VII.

Storno objednávky

 

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
• Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Po záväznom potvrdení objednávky môže kupujúci stornovať záväznú objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 100% z celkovej ceny tovaru.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť s kupujúcim (chybne uvedená e-mail adresa, telefónne číslo, nedostupnosť a pod.)
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
• v prípade, že nebude pri platbe vopred do 7 pracovných dní pripísaná platba na účet predávajúceho.

 

 

čl. VIII.

Ceny

 

 

Všetky ceny na stránke www.nechtovyobchod.sk sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Sadzba DPH je 20 %. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Firma Ľubomír Drgáň TRIX je platcom DPH.

 

 

čl. IX.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 

 

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.
2. Ako odstúpiť od zmluvy:
• v prípade odstúpenia od zmluvy sa táto od začiatku ruší, preto kupujúci predávajúcemu a predávajúci kupujúcemu vrátia alebo si nahradia všetky vzájomne prijaté plnenia najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
• kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu, prípadne listom. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Tiež uveďte, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
• pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Ak je tovar vrátený v neporušenom stave (nepoškodený, nepoužívaný, neopotrebovaný, neznečistený) do 14 dní, predávajúci je povinný vrátiť všetky náklady (kúpnu cenu, prepravu tovaru) kupujúcemu. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Tovar je potrebné poslať späť obyčajným listom alebo balíkom (podľa veľkosti objednávky), nie dobierkou! Dobierky nepreberáme! Predávajúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný kupujúcemu vrátiť časť zaplatenej kúpnej ceny, t.j. kúpna cena po odrátaní nákladov na dopravu a balné, prípadne iné plnenia.

 

 

čl. X.

Reklamačný poriadok

 


1. Zodpovednosť predávajúceho:

Pri predaji tovaru kupujúcemu, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a množstvo. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote 24 mesiacov. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a bezodkladné kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe (pri zložitejších riešeniach, alebo ak je tovar zo zahraničia a pod.). Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval.

 

2. Oznámenie reklamácie predávajúcemu:

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou, a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov výrobku, jeho katalógové číslo, popis závady a pokiaľ možno fotodokumentáciu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

 

3. Poškodenie tovaru počas jeho prepravy:

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje aj tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s poštovným operátorom protokol o škode. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.
Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

 

4. Riešenie reklamácie:

A. Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
• výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca,
• výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.
B. Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

C. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

 

čl. XI.

 Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

 

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 

 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

čl. XI.

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

 

1. Predávajúci sa zaväzuje všetky osobné údaje, ktoré je povinný kupujúci uvádzať pri registrácii v elektronickom obchode, bezpečne uchovávať a spracovávať len pre účely v súvislosti s jeho prevádzkou a tieto neposkytovať tretím osobám, a to v súlade s platnými legislatívnymi normami.
2. Kupujúci svojou registráciou súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom za vyššie stanovených podmienok. Kupujúci tiež súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v elektronickom obchode zo strany predávajúceho, a to e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci naďalej nebude želať tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
5. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

 

čl. XII.

Záverečné ustanovenia

 


1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.
4. Zákazník svojim nákupom dáva súhlas prevádzkovateľovi e-shopu v zmysle zákona 22/2004 Z. z. o ochrane osobných údajov k spracovaniu ním poskytnutých údajov pre potreby prevádzkovateľa, predovšetkým ku korektnému doručeniu tovaru. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnuté osobné údaje uchovávať v zmysle uvedeného zákona a zároveň sa zaväzuje ich neposkytnúť tretej strane, okrem dopravnej spoločnosti, ktorej sú poskytované pre korektné naplnenie kúpnej zmluvy. Kupujúci môže poskytnuté osobné údaje nechať z databázy prevádzkovateľa vymazať prostredníctvom e-mailu, ktorý zašle e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch.

 

Kúpou tovaru v našom obchode súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami. Firma Ľubomír Drgáň TRIX ako prevádzkovateľ internetového obchodu nechtovyobchod.sk si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

Novinky mailom

Chcete byť informovaný o nových produktoch, akciách ? Prihláste sa k mailovému odberu noviniek. Môžete sa z neho kedykoľvek jednoducho odhlásiť.Pripojte sa k nám

Kde nás nájdete

Adresa, mapa

Rýchly kontakt

Home
Oravická 616/19
Trstená
02801
Phone
+421 43 5392 877
+421 43 5392 349
Email
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.